Sklep

Home Nasiona i ziarna Canihua 1000 g

Canihua 1000 g

22.70 

Kategoria:

Opis

Opis

Cani­hua (czyt. „kanił­ła”) to rośli­na pocho­dzą­ca z Ame­ry­ki Połu­dnio­wej, a dokład­nie z Peru lub Boli­wii. Szcze­gól­nie upodo­ba­ła sobie obsza­ry wyso­ko­gór­skie i ska­li­ste. Kla­sy­fi­ku­je się ją w kate­go­rii pseu­do­zbóż, nato­mia­st pod wzglę­dem wyglą­du, wła­ści­wo­ści oraz zasto­so­wań jej ziar­na są bar­dzo podob­ne do zia­ren komo­sy ryżo­wej. Zia­ren­ka cani­huy są jed­nak nie­co mniej­sze niż ziar­na komo­sy, nato­mia­st po ugo­to­wa­niu z ziar­na wysta­je ogo­nek. Są rów­nież słod­sze niż komo­sa. Ugo­to­wa­ne zia­ren­ka mają deli­kat­ny smak. Dobrze kom­po­nu­ją się z mię­sem i warzy­wa­mi. Cani­hua może być sto­so­wa­na, jako zamien­nik maka­ro­nu, kasz oraz ryżu, a tak­że, jako zagęsz­cza­cz zup, skład­nik sała­tek lub jako nadzie­nie do fasze­ro­wa­ny­ch warzyw. Zmie­lo­ne ziar­na mogą słu­żyć do wypie­ku chle­ba lub jako panier­ka do ryb i mięs. Canihua nie wymaga płukania przed ugo­to­wa­niem, gdyż jest pozbawiona gorycz­ki spo­wo­do­wa­nej obec­no­ścią saponin.

Kraj pochodzenia: Peru